Од 1954 година

+

Управен Одбор

Гордана Стојановска, претседател
Игор Јованчев, потпретседател
Бојана Ацевска, член
Берат Даути, член
Златко Маркоски, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе